Login

Izvelies valodu
Выберите предпочитаемый язык
Select language
STUDENTU UZMANĪBAI!
Lai piekļūtu tiek ieviesta sekojošā kārtība:
LOGIN – studentu līguma ar BSA numurs (mazie līguma burti) (piemēram: ri0a0000);
PAROLE – studenta līguma ar BSA numurs ar lieliem burtiem pievienojot pirms tā bsa-(domuzīme) (piem.: bsa-RI0A0000).
Anketas aizpildīšana ir anonīma. Dati, kas tiks iegūti datu apstrādes gaitā, būs izmantojami apkopotā veidā ieķšējām vajadzībām.
ВНИМАНИЕ СТУДЕНТОВ!
Для упрощения доступа:
ЛОГИН – номер договора студента с БМА (буквы договора малые) (например: ri0a0000);
ПАРОЛЬ - номер договора студента с БМА большими буквами с добавлением перед ним bsa-(тире) (напр.: bsa-RI0A0000).
Заполнение анкеты является анонимным. Данные полученные в ходе обработки данных будут использоватся в обобщенном виде для внутренних целей.
ATTENTION FOR THE STUDENT
For access simplification:
The LOGIN - number of the studdent contract with BIA (small letters of the contract) (for example: ri0a0000)
The PASSWORD - number of the student contract with BIA capital letters with addition of bsa-(dash) before it (e.g.: bsa-RI0A0000).
Filling of the questionnaire is anonymous. This received during data processing will be used in a generalized view for the internal purposes.